Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31-7-2014 của Chính Phủ. Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.