Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26-6-2014 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.