Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29-11-2013. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20-11-2018