Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18-06-2014. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng Số 62/2020/QH14 ngày 17-06-2020